۰۲۱ - 77511200

مهندسین مشاور طرح و ساخت جم

پروژه‌ها

شناسنامه پروژه:
سال طراحی: 1382
​​​​​​​کارفرما: شرکت کشتیرانی والفجر 8


​​​​​​​

___ترمینال دریایی بندر لنگه​​​​​​​

بازگشت به پروژه ها