۰۲۱ - 77511200

مهندسین مشاور طرح و ساخت جم

پروژه‌ها

شناسنامه پروژه:
سال طراحی: 1400
مشاور همکار: مهندسین مشاور طرح و ساخت جم
مشاور: مهندسین مشاور نوید عصر جدید
کارفرما: شرکت انرژی گستر نصیر

​​​​​​​

___کارخانه نساجی قم

بازگشت به پروژه ها