۰۲۱ - 77511200

مهندسین مشاور طرح و ساخت جم

پروژه‌ها

شناسنامه پروژه:
طراحی اولیه 1382
​​​​​​​کارفرما: شرکت آویشن


​​​​​​​

___طراحی فاز 1 و 2 ساختمان اداری، رفاهی کشتیرانی حمل ونقل ترکیبی (بندرعباس)

بازگشت به پروژه ها