۰۲۱ - 77511200

مهندسین مشاور طرح و ساخت جم

پروژه‌ها

شناسنامه پروژه:
طراحی اولیه 1386
طراحی تکمیلی 1392
​​​​​​​کارفرما: شرکت هتل های پارسیان


​​​​​​​

___هتل پارسیان آبادان

بازگشت به پروژه ها