۰۲۱ - 77511200

مهندسین مشاور طرح و ساخت جم

پروژه‌ها

شناسنامه پروژه:
سال طراحی: 1382
​​​​​​​کارفرما: شرکت کشتیرانی والفجر 8


​​​​​​​

___طراحی ساختمان اداری کشتیرانی والفجر (خرمشهر)​​​​​​​

بازگشت به پروژه ها