پروژه های ما در بخش طراحی و اجرای ساختمان در طیف گسترده ای از عملکردها از قبیل، هتل، بیمارستان،
​​​​​​​ساختمان مسکونی، ساختمان اداری و ... قرار می گیرد.
لیست زیر حاوی پروژه های ما در این بخش است:


___طراحی و اجرای ساختمان

دریافت رزومه