۰۲۱ - 77511200

مهندسین مشاور طرح و ساخت جم

پروژه‌ها

شناسنامه پروژه:
سال طراحی: 1397
کارفرما: مجتمع بیمارستانی امیراعلم

​​​​​​​

___اورژانس مجتمع بیمارستانی امیراعلم

بازگشت به پروژه ها